Úvod O městě Aktuality Aktuality z města I pro školní rok 2013/2014 budou v Plzni…

I pro školní rok 2013/2014 budou v Plzni zřízeny přípravné třídy

Přípravné třídy se otevřou v 7. ZŠ a MŠ, 16. ZŠ a MŠ, 13. ZŠ a Bolevecké ZŠ. Jejich zřízení upravuje školský zákon. Přípravnou třídu na základní škole mohou navštěvovat děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

Přípravné třídy na 7. ZŠ a MŠ a 16. ZŠ a MŠ úspěšně fungují již více let, na 13. ZŠ a Bolevecké ZŠ byla zřízena přípravná třída poprvé ve školním roce 2012/13. Přípravná třída může být zřízena při počtu nejméně 7 a nejvíce 15 žáků. O zařazování žáků rozhoduje ředitel školy na základě žádostí zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Ředitelky výše uvedených škol mají dostatečný počet žádostí, které opravňují k zařazení dítěte do přípravné třídy. Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují.

Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy a předcházet tak u nich případným neúspěšným začátkům ve školní docházce, které by mohly ohrozit průběh jejich dalšího vzdělávání a tím i jejich perspektivy v dalším životě.

Stanoveného cíle se dosahuje uplatňováním nejrůznějších výchovně vzdělávacích prostředků, které svým obsahem i formou odpovídají stupni vývoje dětí. Základem je organizovaná činnost dětí - různé druhy her (didaktické, konstruktivní, soutěživé), rozhovor, učení, vycházky, pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti.

Těžiště práce spočívá v rozumové výchově, skládající se z několika složek (jazykové a komunikativní výchovy, rozvoje matematických představ a rozvoje poznání) a v rozvíjení zručnosti a praktických dovedností dětí. Velký význam má pro tyto děti také výtvarná, hudební a tělesná výchova.

Zveřejněno: 27. 6. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni