Úvod Úřad Granty a dotace

Granty a dotace

Zastupitelstvo města Plzně svým usnesením č. 377 ze dne 12. 9. 2022 schválilo novelizaci procesu poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzeň a stanovilo základní principy a pravidla procesu poskytování dotací. V návaznosti na to pak Rada města Plzně svým usnesením č. 994 ze dne 7. 11. 2022 schválila novelizaci vnitřního předpisu QS 61-27 Zásady poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně, a to s účinností od 8. 11. 2022. Usnesením Rady města Plzně č. 1046 ze dne 8. 11. 2023 byla schválena revize č. 1 těchto Zásad, která má účinnost od 10. 11. 2023. Usnesením Rady města Plzně č. 666 ze dne 27. 6. 2024 byla schválena revize č. 2 těchto Zásad, která je platná od 27. 6. 2024.

Nejdůležitější změnou novelizace procesu poskytování dotací bylo zavedení elektronického způsobu podávání žádostí o dotace a s tím související spuštění dotačního portálu statutárního města Plzeň. Elektronický způsob podávání žádostí o dotaci se tak stává jediným možným způsobem podání žádostí.

Dotační portál statutárního města Plzeň:
https://dotace.plzen.eu

Na tomto portálu jsou zveřejněny informace o dotačních programech statutárního města Plzeň, o podmínkách pro získání dotace, o podaných žádostech a další informace související s poskytováním dotací.

Žadatel se na těchto stránkách zaregistruje, čímž získá vlastní uživatelský účet, tzv. „Můj účet“, který bude dále používat pro přihlášení se do aplikace eDotace. Tato aplikace slouží jako prostředek pro elektronické podávání žádostí a dále je hlavním komunikačním prostředkem mezi žadatelem a poskytovatelem.

Závazné podmínky a povinnosti žadatelů o dotaci, resp. příjemce dotací z rozpočtu města Plzně můžete najít v dokumentu Závazné pokyny a podmínky pro žadatele o dotace z rozpočtu města Plzně.

Subjektům (fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby), které žádají statutární město Plzeň o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zároveň pro budoucí příjemce těchto dotací jsou určeny Informace pro žadatele o dotace o nezbytnosti a potřebě zpracovávat osobní údaje.

Informace o dotacích přidělených žadatelům městem Plzeň v minulých letech lze získat prostřednictvím vyhledavače na stránkách https://dpo-archiv.plzen.eu. Obsah stránek je pravidelně aktualizován v závislosti na podaných žádostech a jejich projednání v příslušných orgánech města Plzně.

Všechny smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci (dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) se v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a na základě usnesení Rady města Plzně č. 1197 ze dne 27.10.2016 uveřejňují prostřednictvím registru smluv (https://smlouvy.gov.cz).

Zveřejněno: 8. 7. 2024, schwarz

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni