Úvod O městě Strategie Strategie města Plzně

Strategie města Plzně

Plzeň - moderní evropské město

Město Plzeň, vědomo si přelomového charakteru současného období, svého historického významu i předpokladů pro další rozvoj, předkládá strategickou vizi, která vymezuje rozvojovou orientaci města.

1. rozvojový pilíř

Plzeň chce být ekonomicky silným, moderním a v Evropě konkurenceschopným městem. Plzeň se zaměří na inovační průmysl a lokalizaci výrob s vysokou přidanou hodnotou v moderních průmyslových odvětvích.

Rozvoj vzdělání a růst vzdělanostní úrovně chápe jako klíčový faktor konkurenceschopnosti, zajištění vysoké zaměstnanosti a nezbytný předpoklad rozvoje ekonomické základny města. Bude směřovat k unikátní skladbě nabízeného vzdělávání.

Prostřednictvím přímé i nepřímé podpory moderních nástrojů, jako jsou technologické parky, centra informačních technologií, inovační centra, konference a sympozia pomůže zlepšit přenos know-how z univerzit a výzkumu do praxe.

Zatraktivní nabídku bydlení s cílem udržet ve městě absolventy škol a přitáhnout vzdělané a profesně zdatné lidi, pro které přestane mít Plzeň image „černého města“.

2. rozvojový pilíř

Město Plzeň bude rozvíjet svůj význam kulturního a společenského centra, a to nejen v rámci regionu, ale i v širším rozsahu.

Nabídku služeb a zařízení pro volný čas rozvine ve prospěch obyvatel města i pro jeho návštěvníky. V rozvoji cestovního ruchu se zaměří na podporu významných kulturních a sportovních akcí a kongresové turistiky.

Město nabídne lidem své centrum a vytvoří z náměstí přitažlivé místo pro trávení volných dnů, a tím i atraktivní podnikatelský prostor.

Plzeň si nalezne partnery, návštěvníky a zákazníky v Evropě a nabídne jim spolupráci a místo k podnikání i k trávení volného času.

3. rozvojový pilíř

Město Plzeň bude cílevědomě utvářet své vnitřní prostředí tak, aby bylo příjemným místem pro život.

Tuto problematiku chápe jako základní podmínku pro to, aby se stalo městem evropského významu a atraktivním ekonomickým, kulturním a společenským centrem.

Město bude pokračovat v regeneraci svého zastavěného prostoru a bude vytvářet vzájemná propojení jednotlivých urbanistických celků i příměstské krajiny a okolních obcí.

Území města a jeho nejbližší okolí bude vnímáno jako umělecké dílo, kdy se klade důraz na vyvážení jednotlivých jeho složek, propojení centra s jeho okolím, propojení urbanistických celků, barvy a jejich vliv na jeho obyvatele, čistotu a harmonii veřejných prostor, důsledné užívání technologií šetrných k životnímu prostředí a zachovávání principu trvale udržitelného rozvoje při další výstavbě a řízení rozvoje města.


Funkční základ rozvoje

Město Plzeň se bude věnovat všem ostatním oblastem života tak, aby bylo standardně fungujícím městem, kde žijí spokojení obyvatelé a odkud odjíždějí a kam se rádi vrací spokojení návštěvníci.

Město Plzeň bude přednostně řešit vymezené hlavní problémy. Bude vytvářet podmínky pro zvýšení počtu svých obyvatel. Bude omezovat zatížení města automobilovou dopravou. Představí nový systém prezentace města. Vytvoří podmínky pro nové aktivity pro zajištění zaměstnanosti. Vypracuje a zavede účinný systém koordinace investiční výstavby. Vytvoří k zajištění svého rozvoje strategická majetková portfolia a optimalizuje hospodaření se svým majetkem. Vypracuje z preventivních důvodů systém předcházení důsledkům krizových událostí.


Program rozvoje města Plzně


Profil města Plzně

Jako trendy město se prezentuje ve svém novém profilu Plzeň. Propagační materiál určený především návštěvníkům reaguje na skutečnosti v podobě statistických údajů, zachycuje úspěchy a současné směřování Plzně, naznačuje důležité kroky, které by měly město v budoucnu posunout dopředu, a připomíná tradice, o něž se ve svém zdárném vývoji zdatně opírá.

Zveřejněno: 25. 6. 2024, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni