Úvod Úřad Veřejné dokumenty Koncepční dokumenty Koncepční dokumenty města Plzně

Koncepční dokumenty města Plzně

Na těchto stránkách najdete výběr koncepčních dokumentů města Plzně, ale i ostatní koncepční dokumenty na jejichž tvorbě město spolupracovalo a které s Plzní úzce souvisí. Takové dokumenty se na našich stránkách mohou objevit ve většině případů formou odkazů na cizí web (např. Krajského úřadu Plzeňského kraje ad.).

Územní plánování

 1. Územní plán města Plzně

Programové dokumenty

 1. Strategický plán města Plzně 

Cestovní ruch

 1. Strategie rozvoje cestovního ruchu destinace Plzeň

Životní prostředí

 1. Koncepce péče o životní prostředí v Plzni
 2. Povodňový model Plzeň
 3. Koncepce protipovodňové ochrany (studie)
 4. Návrh priorit přípravy a realizace protipovodňových opatření
 5. Generel zeleně města Plzně
 6. Program zlepšování kvality ovzduší ve městě Plzni
 7. Revitalizace nábřeží plzeňských řek
 8. Koncepce řešení odtokových poměrů města Plzně

Odpady

 1. Plán odpadového hospodářství statutárního města Plzně – závazná a směrná část

Energetika

 1. Územní energetická koncepce
 2. Koncepce technické infrastruktury
 3. Akční plány k uskutečnění Územní energetické koncepce

Doprava

 1. Zásady dopravní politiky města Plzně
 2. Zásady rozvoje dopravního systému města Plzně
 3. Generel cyklistických tras (v aktualizované podobě) - Generel je zveřejněn na GSWebu města Plzně (https://gis.plzen.eu/doprava - Vrstvy / Komunikační síť / Cyklistika / Cyklogenerel)
 4. Zásady řešení pěší dopravy ve městě Plzni
 5. Sledované trasy pro obyvatele s omezenou schopností pohybu a orientace (mapa)
 6. Generel pěších tras
 7. Generel dopravy v klidu města Plzně – aktualizace 2012
 8. Plzeň – sportovně rekreační trasy v údolích řek - greenways (mapa)
 9. Plán udržitelné mobility města Plzně
 10. Plzeňský standard komunikací
 11. Koncepce veřejného osvětlení - Plzeň
 12. Strategie udržitelné mobility Plzeňské aglomerace

Kultura

 1. Program rozvoje kultury města Plzně na období 2020–2030

Péče o obyvatelstvo

 1. Koncepce bydlení Plzeň 2023 + návrhová část
 2. Koncepce bydlení Plzeň 2023 + analytická část
 3. Seznamy budov ve vlastnictví města Plzně
 4. Akční plán rozvoje sociálních služeb na území města Plzně na období 2023–2024
 5. Koncepce politiky města Plzně pro práci s lidmi v bezdomoví 2022+

Vybavenost města

 1. Vzdělávací soustava města Plzně a síť mateřských a základních škol
 2. Koncepce systému základní vybavenosti a podmínek pro komunální rekreaci obyvatel v Plzni (studie 2003) - Data jsou zveřejněna na GSWebu města Plzně (https://gis.plzen.eu/turistika - Vrstvy / Turistické oblasti / Rekreační oblasti)
 3. Rekreační oblast Bolevecké rybníky
 4. Regenerace panelových sídlišť v Plzni

Městská správa

 1. Právní předpisy Statutárního města Plzně
 2. Koncepce integrovaného systému řízení Magistrátu města Plzně
 3. Koncepce sportu města Plzně na léta 2021 až 2030 / Akční plán pro roky 2021 a 2022
 4. Koncepce chovu psů ve městě Plzni
 5. Koncepce dalšího rozvoje Plzeňské městské čipové karty
 6. Upravená pravidla pro poskytování finanční podpory z čtyřletého dotačního programu odboru kultury (tzv. víceletých grantů)
 7. Informační strategie ISMP na období 2007–2010
 8. Koncepce komunikační strategie města Plzně pro období 2017 až 2020
 9. Koncepce prevence kriminality města Plzně 2023 – 2028
 10. Marketingová strategie města Plzně 2021–2035
 11. Metodika k získávání zpětné vazby - Metodika Magistrátu města Plzně k získávání zpětné vazby
 12. Komunikační strategie ÚSA - Komunikační strategie Úřadu správních agend

Hospodářský rozvoj

 1. Strategie Plzeňské aglomerace ITI 21+
 2. Strategie Smart City Plzeň
 3. Akční plán a projekty bez finančního krytí Strategie Smart City Plzeň

Zveřejněno: 27. 6. 2024, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni