Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Koeficient daně z nemovitosti se pro rok…

Koeficient daně z nemovitosti se pro rok 2014 plošně nezvýší

Podle zákona ČNR č. 338/92 Sb., o dani z  nemovitostí, ve znění pozdějších změn a doplňků, je pro město Plzeň stanoven koeficient 3,5. Koeficientem může město upravit základní sazbu daně u stavebních pozemků a u staveb bytů a obytných domů. Pro jednotlivé části může obec závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni stanoven, zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie. Ke zvýšení ani snížení kategorie nespecifikuje zákon žádné důvody.

Dále zákon umožňuje u staveb, kterými jsou například stavby pro individuální rekreaci, pro podnikatelskou činnost a samostatně stojící garáže, zvýšení základní sazby koeficientem 1,5. Této možnosti je ve městě již několik let využíváno a navrhuje se pro následující roky. Ve vyhlášce není využito možnosti osvobodit pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů.

S účinností od 1. 1. 2012 změna zákona č. 212/2011 Sb., o dani z nemovitosti je nové zdanění pozemků zpevněných ploch používaných k podnikání speciální sazbou daně z pozemků 1Kč/m2 (v případě použití k zemědělskému podnikání) resp. 5 Kč/m2 (v případě nezemědělského podnikání). Zpevněnou plochou jsou pozemky evidované v katastru nemovitostí s druhem pozemku „ostatní plocha“ nebo „zastavěná plocha a nádvoří“, jehož povrch je zpevněn tzv. plošnou stavbou, tedy stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce. Tato změna ovlivnila nárůst příjmu v roce 2012 řádově o 5 milionů korun.

Vyhláškou je město rozděleno na území s koeficienty 1,6, 2,5, 3,5 a 4,5. Příslušný koeficient je možné zjistit na informačním serveru MMP buď podle čísla parcelního pozemku, nebo podle ulice a čísla popisného budovy. V současné době jsou zde uvedeny pozemky na území města a koeficienty pro výpočet daně z nemovitosti podle vyhlášky ZMP platné pro rok 2013. K datu 1. 1. 2014 budou zveřejněny „nové“ koeficienty pro výpočet daně z nemovitosti.

Podle platného zákona o rozpočtovém určení daní je příjem daně z nemovitosti ze 100 % příjem rozpočtu města, pro rok 2014 se očekává inkaso ve stejné výši jako v roce 2013, tj. zhruba 135 milionů korun.

Zveřejněno: 6. 9. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni