Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Město schválilo strategický plán Plzeňské…

Město schválilo strategický plán Plzeňské teplárenské

Studie budoucí spalovny odpadu, která ma vyrůst v Chotíkově u Plzně (foto: Plzeňská teplárenská)

(Studie budoucí spalovny odpadu, která ma vyrůst v Chotíkově u Plzně, foto: Plzeňská teplárenská)

Budoucí rozvoj Plzeňské teplárenské spočívá především ve výstavbě spalovny Chotíkov, v provedení nezbytných opatření, které povedou k částečné ekologizaci, a v utlumení provozu dožívajících uhelných zdrojů

Na doporučení zastupitelstva schválila městská rada v pozici valné hromady Plzeňské teplárenské a.s. (PT) strategii budoucího provozu a vývoje této společnosti. Základními mezníky jsou zejména legislativní opatření týkající se ekologizace provozu, nejistota dostupnosti paliv, dožívání stávajících zařízení a technologických celků a zvyšování přímé a nepřímé daňové a poplatkové zátěže. Na základě výsledků studie „Strategie budoucího provozu PT, a.s.“ od společnosti Euroenergy, s.r.o. a ve vazbě na zhodnocení klíčových faktorů v energetice ČR a EU bude budoucí rozvoj společnosti založen na výstavbě spalovny Chotíkov, provedení nezbytných opatření vedoucích k částečné ekologizaci teplárny z důvodu naplnění požadavků nové legislativy v oblasti ochrany ovzduší a utlumení provozu dožívajících uhelných zdrojů s důrazem na postupné snižování závislosti na využití domácího hnědého uhlí a splnění požadavků na snížení emisí znečišťujících látek.

Aktuální harmonogram přípravy a realizace Zařízení pro energetické využívání odpadů Chotíkov (ZEVO Chotíkov) včetně výstavby horkovodu a propojení s centrální soustavou zásobování teplem v Plzni je postaven na předpokladu čerpání investiční podporu Evropské unie. Právě z Operačního programu Životní prostředí, do kterého byla podána žádost o podporu pro projekt, vyplývá konečný termín pro proinvestování finančních prostředků, resp. uvedení zařízení do provozu. Tím je konec roku 2015. Se zahájením stavby se počítá ihned po obdržení stavebního povolení, tedy v dubnu letošního roku. Současně s budováním ZEVO Chotíkov se bude stavět horkovod.

Zastupitelstvo schválilo rovněž záměr úplatného převodu obchodního podílu (ve výši 100 %) ve společnosti Plzeňské komunální služby s.r.o. (PKS) Plzeňské teplárenské a.s. za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

V souvislosti s výstavbou projektu ZEVO Chotíkov bude nutné přistoupit ke změně stávajícího systému nakládání s komunálním odpadem na území města Plzně, což představuje zásadní změny dosavadní praxe a stávajícího systému. Prvním krokem v této souvislosti je schválení vyhlášky, kterou se stanoví systém shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území Plzně, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Město má aktuálně uzavřenu smlouvu se společností Plzeňské komunální služby, s.r.o. Předmětem smlouvy je zajištění převážné většiny všech činností vyplývajících z povinností města v oblasti odpadového hospodářství, a to včetně využívání/odstraňování komunálních odpadů. V této souvislosti je doporučován přímý prodej společnosti PKS Plzeňské teplárenské. Tímto krokem by bylo zajištěno palivo pro ZEVO Chotíkov z území města Plzně, a to výhradně směsný komunální odpad a další odpad, u kterého nebude možné zajistit jeho materiálové využití.

Zveřejněno: 25. 1. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni