Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Nabídku společnosti Amádeus Plzeň…

Nabídku společnosti Amádeus Plzeň zastupitelstvo odmítlo

Vzhledem k finanční situaci města nepřistoupilo zastupitelstvo na předloženou nabídku společnosti AMÁDEUS Plzeň, která spočívala v odkoupení předmětných pozemků pod bývalým Domem kultury a v jeho okolí za cenu ve výši 1,4 miliardy korun, přičemž tato částka zahrnovala faktickou hodnotu pozemků, hodnotu dosavadní investice společnosti do projektu OC Corso Americká a vzdání se vůči městu nároku na kompenzaci veškerých škod tvrzených ze strany společnosti v souvislosti s nedokončením projektu. Zastupitelstvo uložilo radě města jednat s vlastníkem pozemků o odkoupení za cenu v místě a čase obvyklém, a pokud dojde ke shodě, hledat finanční zdroje.

Vývoj ekonomické situace státu se bezprostředně promítl do inkasa daňových příjmů města a výrazně negativně tak ovlivnil příjmovou stránku rozpočtu města. Od letošního roku je ztráta příjmů města ještě násobena změnou systému rozpočtového určení daní, která pro Plzeň znamená každoroční ztrátu přes 200 milionů korun.  Na základě těchto skutečností je nutné přistupovat k vynakládání dalších finančních prostředků města velmi obezřetně. Již v rámci rozpočtu pro rok 2013 a rozpočtového výhledu na období 2014 – 2016 bylo město nuceno přistoupit k  řadě restriktivních opatření. Rozhodnutí o odkupu výše uvedených pozemků od společnosti AMÁDEUS Plzeň by pro rozpočet města znamenalo značný závazek, který v současnosti ani výhledově není město schopno pokrýt z vlastních zdrojů.

Možnou variantou řešení stávající situace bylo zajištění financování z úvěrových zdrojů. Tato varianta představovala záměr vypsat výběrové řízení na dlouhodobý provozní úvěr ve výši 1,4 miliardy korun na dobu 10 let, s jednorázovým čerpáním v r. 2014 a postupným pravidelným splácením s výší roční splátky jistiny a úroku až 180 milionů korun. Roční splátka úroků by byla nejvyšší při zahájení splácení a postupně by se snižovala úměrně ke snižování zůstatku úvěru. Vzhledem k tomu, že objektem úvěru je vedle odkupu pozemků rovněž kompenzace za zmařenou investici a již vložené finanční prostředky do projektu AMÁDEUS Plzeň, není pro Evropskou investiční banku akceptovatelné poskytnutí úvěru na realizaci tohoto záměru.

Další zvýšení úvěrového zatížení rozpočtu města by mělo mimo jiné nepříznivý dopad do hodnot finančních ukazatelů, z nichž především ukazatel celkového zadlužení k běžným příjmům města by překročil limitní hodnoty stanovené finanční smlouvu s EIB.

Zveřejněno: 24. 5. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni