Úvod O městě Aktuality Aktuality z města S nájemcem slovanské polikliniky bude…

S nájemcem slovanské polikliniky bude smlouva prodloužena

Stávajícímu nájemci - Městské poliklinice Plzeň prodloužila rada pronájem nemovitostí, domu čp. 2079 a 2080 v Plzni, Francouzská tř. 2 a 4, které se nacházejí na  pozemcích p.č. 2691/16, 3127/11, 3127/12 a 3982/12 k.ú. Plzeň, a to na dobu určitou 10 let s účinností od 1. ledna 2015 do 31. 12. 2024 za následujících podmínek:

  1. Nájemné za užívání předmětu nájmu s výjimkou bytů je sjednáno v původní výši, navýšené o míru inflace.
  2. Za užívání bytů si strany sjednaly nájemné ve výši Kč 82,10/m2 podlahové plochy bytu/měsíc.
  3. Nájemné může být k 1. lednu každého kalendářního roku pronajímatelem jednostranně zvyšováno o roční nárůst míry inflace české koruny, odvozené od úhrnného indexu spotřebitelských cen, vyhlášené Českým statistickým úřadem, popřípadě jeho nástupcem, za uplynulý kalendářní rok.
  4. Nájemce je povinen hradit náklady spojené s běžnou údržbou a veškeré opravy do částky Kč 10.000,00 za každou jednotlivou opravu včetně výměny zařizovacích předmětů.
  5. Ze stávající nájemní smlouvy bude vypuštěn čl. XI, odst. 5 týkající se povinnosti nájemce uzavřít podnájemní smlouvu s FN Plzeň.
  6. Do čl. XI odst. 6 stávající nájemní smlouvy bude doplněno že, nájemce je povinen uloženou dokumentaci zodpovědně a na vlastní náklady evidovat, archivovat a likvidovat, tzn. po uplynutí skartačních lhůt provádět skartaci v souladu s příslušnými právními předpisy, a to na své náklady.
  7. Ze stávající nájemní smlouvy bude vypuštěn čl. XII, odst. 2, písm. e), související s podnájemní smlouvou s FN Plzeň.

Původní smlouva byla s Městskou poliklinikou Plzeň, spol. s r.o. uzavřena 24. listopadu 2004 na dobu určitou 10 let s účinností od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2014. Společnost tehdy zvítězila v obchodní veřejné soutěži pod názvem „Obchodní veřejná soutěž k uzavření komplexu smluv na provozování Zdravotnického zařízení Plzeň-Slovany“ a v souladu s usnesením RMP č. 993 ze dne 2. září 2004.

V objektu ZZ-Slovany je třeba investovat nemalé finanční prostředky do jeho vybavení, aby mohla být i nadále zajištěna kvalitní lékařská péče a důstojné prostředí pro lékaře i pacienty.  Společnost MP Plzeň je připravena za tímto účelem investovat. S ohledem na výše uvedené jde o prodloužení smlouvy o 10 let.

Zveřejněno: 13. 9. 2013, Mařanová Helena

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni