Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Studie ukázala, že zavedení nízkoemisní zóny…

Studie ukázala, že zavedení nízkoemisní zóny v Plzni by mělo malý dopad

Ilustrační foto doprava

Ilustrační obrázek

Plzeň zřejmě nezřídí nízkoemisní zóny, které mají být nástrojem pro snížení prašnosti, množství výfukových zplodin i hluku. Studie, kterou si město nechalo zpracovat, ukázala, že z posuzovaných časově a finančně dostupných variant, má zavedení nízkoemisní zóny nejmenší dopad na pokles znečišťujících látek. Plzeň patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Nejlepším řešením, jak snížit imisní limity, je podle studie změna v organizaci dopravy.

„Ze studie, kterou jsme si nechali zpracovat, vyplývá, že zavedení nízkoemisní zóny v Plzni je možné v souladu se současnou právní úpravou jen v centrální oblasti města. Vzhledem k malé velikosti této zóny by ale takové opatření nebylo účinné,“ sděluje radní pro životní prostředí Irena Rottová. „V současné době nelze nízkoemisní zónu stanovit na průjezdném úseku komunikace, pokud neexistuje jiná silnice stejné nebo vyšší třídy, po které je možné zajistit obdobné dopravní spojení,“ doplňuje její slova vedoucí odboru životního prostředí plzeňského magistrátu Dagmar Svobodová.

Provedené výpočty ukázaly, že zavedením zóny v centrální části města by poklesl objem cest do centra jen o šest procent. „Přičemž dopad na emise a imisní zatížení škodlivých látek, jako je oxid dusičitý nebo polétavý prach, je zhruba pět procent,“ dodává Svobodová.

Pro zlepšení kvality ovzduší je podle zpracované studie nejlepším řešením změna organizace dopravy. „Například zklidněním centrální části, kterého lze dosáhnout přestavbou vybraných komunikací na pěší zónu, případně zákazem vjezdu do některých ulic nebo úpravou systému parkování,“ říká vedoucí odboru.

Výrazně nejvyšší dopad na pokles imisí škodlivých látek bude mít dostavba komunikačního systému a s tím spojené odvedení dopravy dále od centra města. „Tato varianta je ale finančně a časově náročnější,“ upozorňuje Svobodová.

Město Plzeň je zařazeno do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k překračování stanovených imisních limitů pro polycyklické aromatické uhlovodíky zastoupené benzo(a)pyrenem a pro velmi jemné suspendované prachové částice frakcí PM10. V loňském roce byly překročeny na stanicích Slovany a Lochotín celkem 49 krát dvaceti čtyřhodinové imisní limity pro polétavý prach (imisní limit je 50 mikrogramů/m3). Zákon o ochraně ovzduší umožňuje překročení 35 krát.

Nová právní úprava zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší umožňuje v oblastech, kde jsou překračovány imisní limity stanovit tzv. nízkoemisní zónu. Jedná se o opatření již funkční a zavedené v některých sousedních zemích, které přispívá k rychlejší modernizaci vozového parku s důrazem na snižování škodlivých emisí z výfukových plynů automobilů.

Zveřejněno: 11. 4. 2013, Mařanová Helena

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni