Knihovny

Knihovna města Plzně

Knihovna města Plzně patří k nejstarším kulturním institucím v Plzni. Knihovní, informační, kulturní a vzdělávací služby poskytuje občanům a návštěvníkům nepřetržitě už od roku 1876. Kromě Ústřední knihovny pro dospělé a Ústřední knihovny pro děti a mládež v ulici Bedřicha Smetany v centru mohou zájemci využít široké sítě devíti knihoven s celotýdenním provozem, dvanáct malých poboček, Hudební a internetovou knihovnu a pojízdnou knihovnu (bibliobus) s devíti zastávkami. V nabídce jsou vedle knih, novin a časopisů i speciální fondy jako například mapy, hudebniny, elektronické dokumenty, e-knihy, zvukové knihy, filmy, stolní deskové hry, tematické kufříky, takzvaná Lekotéka (pomůcky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami) a další.

Knihovna města Plzně

Knihovna je pověřena tzv. regionální funkcí. Zajišťuje meziknihovní výpůjční službu. Buduje informační databáze se zaměřením na město Plzeň a osobnosti regionu. Ve svých prostorách umožňuje bezplatný přístup k veřejnému internetu a wifi připojení. Pro školy i veřejnost knihovna organizuje literární a vzdělávací programy, akce, autorská čtení. Vydává měsíčník Plzeňský literární život (PLŽ), bibliografie a jiné publikace.

Bedřicha Smetany 13, Plzeň (ústřední knihovna), www.knihovna.plzen.eu

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje poskytuje meziknihovní a bibliografické služby, provádí odborné a informativní rešerše, pořádá exkurze, besedy, nabízí služby studijního a vědeckého charakteru. Čtenářům je k dispozici všeobecná i speciální studovna, internet, čítárna časopisů, hudební kabinet nebo volný výběr knih. Založena byla v roce 1950, se vznikem nových krajů v roce 2001 byla začleněna zpět pod Plzeňským kraj s téměř stovkou pracovníků a 1 650 000 knihovními jednotkami.

Kromě uvedených služeb se SVKPK snaží transformovat do podoby informačního, kulturního a komunitního centra, které chce fungovat jako komunikační platforma, poskytovat interaktivní prostor ke studiu a pomáhat v rozvoji vzdělanosti.

Smetanovy sady 2, Plzeň, www.svkpk.cz

Univerzitní knihovna ZČU

Univerzitní knihovna buduje knihovní fond a poskytuje knihovnicko-informační služby v souladu se studijními obory a výzkumnými záměry Západočeské univerzity v Plzni. Služby poskytuje zaměstnancům, studentům univerzity i veřejnosti.

Univerzitní 18, Plzeň, www.knihovna.zcu.cz

Zveřejněno: 17. 8. 2018, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni