Úvod Úřad Žádosti o informace Články Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.,…

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Statutární město Plzeň
Magistrát města Plzně

Čj.: MMP/081715/24
V Plzni dne 15. ledna 2024

Výroční zpráva

o činnosti povinného subjektu statutárního města Plzně - Magistrátu města Plzně v oblasti poskytování informací

za období roku 2023

Výroční zprávu předkládá statutární město Plzeň – Magistrát města Plzně jako povinný subjekt v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Činnost povinného subjektu v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v roce 2023:

a) Povinný subjekt statutární město Plzeň – Magistrát města Plzně přijal 111 žádostí o informace. Bylo vydáno celkem 16 rozhodnutí, z toho 9 rozhodnutí o odmítnutí žádosti a 7 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

b) Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

c) Žádné rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebylo soudně přezkoumáno.

d) Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

e) Byly podány 3 stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

- Stížnost dle § 16a odst. 1 písm. c) – neposkytnutí požadované informace - povinný subjekt v rámci autoremedury informaci doplnil.
- Stížnost dle § 16a odst. 1 písm. b) – nevypořádání se se všemi body žádosti - povinný subjekt předal spisovou dokumentaci KÚPK, který svým rozhodnutím potvrdil postup povinného subjektu. Žádost se posuzuje jako celek a není v rozporu se zákonem, pokud povinný subjekt podmíní vyřízení celé žádosti úhradou nákladů týkající se jen části žádosti.
- Stížnost dle § 16a odst. 1 písm. c) – neposkytnutí požadované informace - povinný subjekt předal spisovou dokumentaci KÚPK, který svým rozhodnutím potvrdil postup povinného subjektu. Povinný subjekt se s žádostí vypořádal nad rámec zákona ve prospěch žadatele.

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

Povinný subjekt vyřídil 2 žádosti o informace přijaté v roce 2022, z toho byla 1 žádost vyřízena poskytnutím informace a 1 žádost byla odložena.

Magistrát města Plzně jako nadřízený orgán nerozhodoval o žádné stížnosti ani o odvolání proti rozhodnutí orgánu nižšího stupně o odmítnutí žádosti o informace.

Při vyřizování žádostí o informace je postupováno v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a dle vnitřní instrukce. Informace, o které je žádáno ústně, jejichž poskytnutí není v rozporu s platnými předpisy a není třeba jejich vyhledání, jsou poskytovány neprodleně a bezplatně. Odpovědi na vyřízené žádosti o informace jsou zveřejňovány na webových stránkách města.

Výroční zpráva byla vzata na vědomí Radou města Plzně dne 15. 2. 2024 č. usn. 149/2024, zveřejněna na úřední desce Magistrátu města Plzně, na webových stránkách Magistrátu města Plzně a v Centrálním registru dle § 18a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Tajemník MMP
Mgr. Václav Váchal
 


 

Přehled Výročních zpráv o činnosti statutárního města Plzně v oblasti poskytování informací:

Přílohy jsou dostupné ve formátu programu PDF (od roku 2022) / Microsoft Word (do roku 2021). Po výběru přílohy se dokument zobrazí v novém okně, případně se nabídne jako soubor ke stažení.

Statutární město Plzeň – Magistrát města Plzně zveřejňuje od roku 2024 výroční zprávy i prostřednictvím centrálního registru dle § 18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Centrální registr spravuje Ministerstvo vnitra ČR.

Archiv výročních zpráv
Příloha ke stažení Výroční zpráva za rok 2023 (pdf, 178 kB)
Příloha ke stažení Výroční zpráva za rok 2022 (pdf, 158 kB)
Dokument MS Word Výroční zpráva za rok 2021 (docx, 16,0 kB)
Dokument MS Word Výroční zpráva za rok 2020 (docx, 20,0 kB)
Dokument MS Word Výroční zpráva za rok 2019 (doc, 56,0 kB)
Dokument MS Word Výroční zpráva za rok 2018 (docx, 18,0 kB)
Dokument MS Word Výroční zpráva za rok 2017 (docx, 18,0 kB)
Dokument MS Word Výroční zpráva za rok 2016 (docx, 20,0 kB)
Dokument MS Word Výroční zpráva za rok 2015 (docx, 21,0 kB)
Dokument MS Word Výroční zpráva za rok 2014 (doc, 38,0 kB)
Dokument MS Word Výroční zpráva za rok 2013 (docx, 16,0 kB)
Dokument MS Word Výroční zpráva za rok 2012 (docx, 16,0 kB)
Dokument MS Word Výroční zpráva za rok 2011 (doc, 30,0 kB)
Dokument MS Word Výroční zpráva za rok 2010 (doc, 35,0 kB)
Dokument MS Word Výroční zpráva za rok 2009 (doc, 30,0 kB)
Dokument MS Word Výroční zpráva za rok 2008 (doc, 62,0 kB)
Dokument MS Word Výroční zpráva za rok 2007 (doc, 42,0 kB)
Dokument MS Word Výroční zpráva za rok 2006 (doc, 43,0 kB)
Dokument MS Word Výroční zpráva za rok 2005 (doc, 27,0 kB)

 

Zveřejněno: 26. 2. 2024, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni