Úvod Úřad Magistrát města Plzně Tajemník magistrátu Odbor kontroly a interního auditu

Odbor kontroly a interního auditu

Kopeckého sady 11
301 00 Plzeň

vedoucí - Ing. Štěpánka Kochmanová

tel.: 378 033 850

telefonní seznam

Struktura odboru:

 • Oddělení kontroly 
 • Útvar interního auditu

Agenda:

Oddělení kontroly
 • V administrativně organizační podřízenosti primátora města Plzně a tajemníka MMP provádí kontrolu dle plánu kontrolní činnosti odboru schvalovaného na příslušný kalendářní rok tajemníkem MMP, dále i mimo tento plán na základě zejména úkolů k provedení kontroly dle usnesení Rady města Plzně resp. příkazu primátora města Plzně nebo tajemníka MMP.
 • Provádí kontrolu dodržování řádů a směrnic MMP.
 • Provádí průběžnou a následnou veřejnosprávní kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb.
 • Vede centrální evidenci stížností a petic podaných na Magistrát a organizuje jejich řádné vyřizování, předkládá pololetně do RMP IZ jejich vyřizování.
 • Vede centrální evidenci plánů kontrol prováděných útvary MMP. Koordinuje plánování kontrolní činnosti na MMP a provádění vyhodnocování plnění plánů kontrol. O svých zjištěních informuje tajemníka MMP.
 • Vyhodnocuje účinnost systému plánování a provádění kontrol na úrovni MMP a navrhuje opatření k jeho zdokonalování.
 • Na základě podkladů z centrální evidence plánů kontrol prováděných útvary MMP zajišťuje zveřejnění ročních plánů kontrol přenesené působnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s metodikou MV.
 • Pravidelně alespoň jednou ročně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol na základě útvarů MMP vykonávajících kontrolních činnost.
 • Na základě podkladů útvarů vykonávající kontrolní činnost vykazuje vůči MV požadované informace v rámci hodnotících zpráv.
 • Kontroluje plnění vybraných usnesení RMP a ZMP.
 • Podle hlášení nositelů úkolů pravidelně vykazuje plnění usnesení RMP a ZMP.
 • Spolupracuje v oblasti kontrolní činnosti s ostatními, zejména kontrolními pracovníky, jednotlivých organizačních útvarů Magistrátu, jakož i s kontrolním výborem ZMP.
 • Poskytuje metodickou pomoc útvarům MMP v oblasti provádění kontrolní činnosti.
 • Na základě údajů z webových stránek města Plzně vyplněných jednotlivými útvary MMP předkládá RMP ke schválení výroční zprávu o činnosti města Plzně v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok. Po schválení výroční zprávy zajišťuje její zveřejnění v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím.
 • V rámci přípravy, provádění a vyhodnocování jednotlivých i komplexních kontrol koordinuje kontrolní činnosti na ostatních odborech MMP.
 • Vykonává komplexní kontrolu u příspěvkových organizací města Plzně, a to v souladu a na základě jednotlivých usnesení orgánů města (ZMP).
Útvar interního auditu

Funkčně nezávislý útvar přímo podřízený primátorovi města a organizačně oddělený od výkonných struktur MMP zařazený v rámci odboru MMP zabezpečující úkoly interního auditu vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

 • Zabezpečuje úkoly interního auditu stanovené zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně dalších předpisů v souladu s prováděcí vyhláškou č. 416 /2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a v souladu s metodikou Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí České republiky, při své činnosti se řídí Etickým kodexem interního auditora a Standardy pro profesionální praxi interního auditu včetně kompletního Mezinárodního rámce profesní praxe interního auditu (vydaným IIA).
 • Zajišťuje zpracování střednědobých plánů a ročních plánů interního auditu na základě objektivního hodnocení rizik, která vyplývají ze stanovených úkolů MMP, s přihlédnutím k výsledkům veřejnosprávní a jiné kontroly uskutečněné u MMP.
 • Prověřuje a hodnotí systémy řízení města, zejména finanční řízení a zajištění správy veřejných prostředků.
 • Prověřuje výběrovým způsobem správnost postupů při hospodaření s prostředky rozpočtu, včetně hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti operací i přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému.
 • Vyhodnocuje výsledky zjištění z provedených auditů a monitorování s doporučením k přijetí opatření ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému a systémů řízení, předcházení nebo zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků.
 • Podává v souvislosti s výkonem interního auditu podněty ke změně, popř. zrušení platné interní řídící dokumentace a vyjadřuje se formou konzultací a připomínek k návrhům aktualizací platné řídící dokumentace.
 • Zajišťuje zpracování souhrnných ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol a administruje hlášení závažných zjištění dle zákona o finanční kontrole na základě podkladů kontrolních útvarů.
 • Zpracovává zprávy interního auditu o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví jako podklad pro schvalování účetní závěrky.
 • Zajišťuje metodickou a konzultační činnost vyplývající z podstaty auditu v rámci města Plzně.
 • Pro účely vypracování střednědobého a ročního plánu vyhodnocuje  rizika při činnostech MMP a v souvislosti s tím vypracovává mapu rizik jako podklad pro zpracování ročního plánu.
 • V případě volných pracovních kapacit může vykonávat následnou veřejnosprávní kontrolu dle § 11 odst. 4 a 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.
 • Úzce spolupracuje s jinými útvary interních auditů v rámci ČR a ČIIA  za účelem získání „dobré praxe“.
 • Provádí pravidelné hodnocení kvality auditní činnosti dle Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu (QAR).
Zveřejněno: 27. 2. 2023, Pecuch Martin

Kam pokračovat...

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni