Odbor bytový

Škroupova 5
301 00 Plzeň

vedoucí – Ing. Zdeněk Švarc

tel.: 378 034 201

telefonní seznam

Struktura odboru:

  • Oddělení podpory bydlení
  • Oddělení nájmu bytů
  • Oddělení správy

Agenda:

Oddělení podpory bydlení

1. Zajišťuje přípravu a následnou realizaci seznamů budov ve vlastnictví města Plzně.
2. Připravuje změny základních pravidel pro nakládání s byty a nebytovými prostory.
3. Připravuje záměry nakládání s budovami ve vlastnictví a podílovém vlastnictví města Plzně.
4. Připravuje podklady pro stanovení koeficientů kvality domů ve vlastnictví města Plzně.
5. Sleduje nové zákony, předpisy, vyhlášky, poskytuje informace občanům.
6. Zpracovává připomínky k návrhům nových zákonů v bytové oblasti.
7. Řeší pronájmy nebytových prostor ve správě odboru, zajišťuje zveřejňování uvolněných nebytových prostor, určených k pronájmu, na webových stránkách města (realitní server) včetně přijímání přihlášek a jejich vyhodnocení.
8. Předkládá návrhy na poskytnutí slevy z nájemného z důvodu omezeného užívání nebytových prostor.
9. Řeší žádosti zájemců o byty nebo nebytové prostory na úpravu nákladem nájemce.
10. Spolupracuje s advokátní kanceláří zastupující město ve sporech s nájemci bytů a nebytových prostorů.
11. Zpracovává metodické pokyny pro nakládání s nebytovými prostory.
12. Vede registr smluvních vztahů v oblasti pronájmu nebytových prostor ve správě odboru.
13. Vede přílohy Seznamů budov ve vlastnictví města Plzně.
14. Dohlíží na uzavírání nájemních vztahů, včetně přípravy podkladů pro rozhodování orgánů města, na základě podnětu správce v areálu PVTP II a PVTP III.
15. Zajišťuje smluvní vztahy k provozu NC stroje umístěného v areálu PVTP III včetně jeho provozu ve spolupráci s ZČU a VTP.
16. Připravuje podklady pro jednání Komisí RMP a ZMP.

Oddělení nájmů bytů

1. Připravuje a realizuje bytovou politiku města Plzně, navrhuje zpracování a novelizaci příslušných směrnic a instrukcí v oblasti nájmu bytů. Následně zajišťuje nakládání s byty v souladu se schválenými pravidly.
2. Vede Centrální evidenci bytů s příslušným zařazením bytů dle způsobu jejich využití. V souladu s touto centrální evidencí bytů vede podrobnou evidenci bytů, které jsou v gesci Odboru bytového (dále jen BYT) za účelem způsobu jejich využití. Mimo bytů bezbariérových, bytů zvláštního určení, bytů pro seniory a osoby se zdravotním postižením, bytů pro osoby se zdravotním postižením a přiznaným invalidním důchodem pro invaliditu II. a III. stupně z důvodů psychického handicapu, bytů upravitelných, bytů pro bydlení osob pečujících o dítě se specifickými potřebami i ostatních, které jsou v gesci Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování (dále jen ODBSZ).
3. U bytů v gesci BYT

- byty na dostupné bydlení a výběr nájemce formou přihlášky na dostupné bydlení s registrací
- byty na dostupné bydlení a výběr nájemce formou přihlášky na dostupné bydlení bez registrace
- byty vizualizované, dostupné bydlení bez registrace
- byty na úpravu, dostupné bydlení bez registrace
- byty pro organizace (společně s ODBSZ)

řeší a prověřuje přihlášky k bytům s registrací i bez registrace zveřejněných na realitním portálu  v souladu se schválenými pravidly včetně provádění místního šetření v místě bydliště žadatele.

4. Řeší přechody nájmu bytů, výměny bytů, podnájmů bytů či jeho částí, společných nájmů bytů, slučování bytů včetně místního šetření, prověřuje oprávněnost žádostí.
5. V souladu s příslušnými pravidly a usneseními RMP připravuje podklady pro rozhodnutí orgánů města a případně rozhoduje, na základě svěřených kompetencí, o nájmech bytů, dohodách o ukončení nájmu bytu a dalších otázkách, spojených s nájmem bytu.
6. Připravuje a uzavírá nájemní smlouvy k bytům.
7. Řeší směny bytů v rámci zajišťování investičních akcí (výstavba dopravních koridorů, demolice, výstavba cyklostezek apod.).
8. Zajišťuje řešení bytů v celoměstském zájmu včetně služebních bytů MMP, bytů ZČU a integračních bytů, včetně bytů v rámci řešení „koncepce sociálního a dostupného bydlení“.
9. Vede evidenci hlášenek uvolněných bytů.
10. Vede evidenci služebních bytů.
11. Vede registr smluvních vztahů.
12. Zajišťuje smluvní vztahy k bytům, které byly vybudovány za přispění státní dotace v gesci BYT.
13. V souladu s příslušnými pravidly a usneseními RMP připravuje podklady pro rozhodování orgánů města a případně rozhoduje na základě svěřených kompetencí o ukončení nájmu bytu.
14. Spolupracuje s advokátní kanceláří, zastupující město při ukončení nájmu bytů.
15. V souladu s pravidly navrhuje uzavření nových nájemních smluv k bytům, kde byl ukončen nájem bytu z důvodu dluhů a tento byl uhrazen, případně pokud je třeba poskytnout náhradní byt z důvodu nevyhovujícího technického stavu.
16. Zajišťuje provedení exekucí a bytové náhrady v souvislosti s ukončením nájmů ze zákonných důvodů.
17. Zajišťuje zveřejňování uvolněných bytů v gesci BYT, určených k pronájmu, na webových stránkách města (realitní server) včetně přijímání přihlášek a jejich vyhodnocení.
18. Připravuje podklady pro ukončení trvalého pobytu osobám, které ztratily oprávnění užívat byt.
19. Ve spolupráci se správcem řeší žádosti o prominutí poplatků z prodlení v případě dluhu za užívání bytu.
20. Zajišťuje evidenci a hlášení ubytovaných cizinců v bytech příslušnému odboru cizinecké policie krajského ředitelství Policie České republiky.
21. Připravuje návrhy usnesení, zprávy a podklady pro jednání komisí RMP, výbory ZMP, Radu a Zastupitelstvo města Plzně na úseku své působnosti.
22. Úzce spolupracuje s ODBSZ dle schválených, společně aktualizovaných příslušných směrnic a instrukcí.

Oddělení správy

1. Zajišťuje styk s jednotlivými státními institucemi, účastní se příslušných jednání s těmito úřady.
2. Řídí a kontroluje jednotlivé správce domů, bytů, nebytových prostorů a svěřených pozemků.
3. Zajišťuje v součinnosti se správci administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domů, bytů, nebytových prostorů a svěřených pozemků.
4. Zajišťuje v součinnosti se správci přípravu rozpočtu a příslušných rozpočtových změn v průběhu roku.
5. Zodpovídá za sestavení a čerpání rozpočtu jednotlivých správců, plní úkoly správce rozpočtu.
6. Zajišťuje v součinnosti se správci řešení reklamací z investičních a provozních činností.
7. Zajišťuje v součinnosti se správci a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách nebo v souladu s vnitřní směrnicí zadávání a projednávání veřejných zakázek.
8. Provádí kontroly investičních akcí a provozních oprav zajišťovaných správci.
9. Podílí se na přípravě vybraných stavebních zakázek realizovaných správci, je účasten v průběhu zakázky projednávání změn a spolupracuje se správci při dokončení zakázky.
10. Sleduje a prověřuje vhodnost využití dotačních titulů pro investiční projekty, spolupracuje s ÚKEPem a FIN MMP při vyhledání možných dotací.
11. Kontroluje správnost fakturací investičních akcí a provozních nákladů spravovaných objektů.
12. Kontroluje přípravu bytů  a nebytových prostor k převzetí, předávání a přebírání bytů a nebytových prostor.
13. Kontroluje vymáhání náhrad za poškození bytů a nebytových prostorů při ukončení nájmu.
14. Kontroluje činnosti správců při řešení pohledávek, připravuje podklady a předkládá návrhy na jejich vymáhání advokátní kanceláři.
15. Eviduje vymožené pohledávky a spolupracuje s advokátní kanceláří a exekutorem při úhradách těchto pohledávek.
16. Předkládá návrhy na odpis nevymahatelných pohledávek.
17. Jedná se společenstvími vlastníků jednotek v domech, kde městu zůstává majetkový podíl tvořící neprodané bytové a nebytové jednotky.
18. V souladu s pravidly navrhuje uzavření nových nájemních smluv k bytům, kde je třeba poskytnout náhradní byt z důvodu nevyhovujícího technického stavu.
19. Předkládá návrhy na poskytnutí slevy z nájemného z důvodu omezeného užívání bytu.
20. Předkládá návrhy na prominutí pohledávky spojené s užíváním bytů a nebytových prostor.
21. Řeší náhrady škod způsobených vlastníkem domů.
22. Řeší pojištění vybraných nemovitostí, uzavírá pojistné smlouvy s vybraným pojistitelem a uplatňuje ve spolupráci se správci pojistné události.
23. Ve spolupráci se správcem řeší žádosti o uzavření splátkových kalendářů či odklad splátky.
24. Navrhuje byty na úpravu nákladem nájemce a na vizualizaci a předává tyto návrhy k dalšímu jednání.
25. Spolupracuje se správcem v oblasti přebírání a předávání bytů a nebytových prostor.
26. Předkládá návrhy na řešení žádostí o vypořádání provedeného zhodnocení nemovitých věcí nájemcem.
27. V součinnosti s příslušnými odbory sleduje hospodaření se svěřeným majetkem, provádí jeho inventarizaci a aktualizaci.
28. Zpracovává stanoviska k nakládání s nemovitými věcmi na území města.
29. Zajišťuje předávání a přebírání nemovitých věcí ze správy a do správy.
30. Vyjadřuje se k žádostem o souhlas se stavební činností z titulu vlastníka nemovité věci či sousedního vlastníka nemovité věci.
31. Připravuje návrhy usnesení, zprávy a podklady pro jednání komisí RMP, výbory ZMP, Radu a Zastupitelstvo města Plzně na úseku své působnosti.

Všechna oddělení
  • Pomáhají metodicky jednotlivým MO s ohledem na svoji náplň a odbornost a zodpovídají dotazy občanů s ohledem na svoji působnost.

Užitečné odkazy:

 

Zveřejněno: 29. 11. 2021, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni