Archiv města Plzně

Veleslavínova 19
301 00  Plzeň

vedoucí - Mgr. Adam Skála

tel.: 378 032 600

telefonní seznam

Struktura odboru:

 • Oddělení předarchivní péče a dokumentace
 • Oddělení zpracování a využívání archiválií

Agenda:

 • Vyhotovuje rešerše, dobrozdání a jiné podklady z uložených archiválií pro ZMP, RMP a ostatní orgány města Plzně i pro jiné správní orgány ČR, právnické a fyzické osoby.
 • Vyhotovuje heraldická a sfragistická dobrozdání k podobě městských symbolů (znak a prapor) a pečeti města, vydává závazná stanoviska k jejich úpravě a užití. Předkládá RMP návrhy na užití městských symbolů, eviduje a kontroluje jejich uživatele a navrhuje opatření k odstranění nedostatků nebo nežádoucího užití.
 • Zajišťuje instruktáže pracovníků MMP, městských obvodů i dalších právnických a fyzických osob se sídlem na území města Plzně o spisové službě a skartačním řízení.
 • Organizuje a koordinuje výzkum dějin města Plzně a regionu, popularizuje jeho výsledky formou historických studií, článků a publikací, přednášek pro veřejnost, účastí na výstavách, spoluprací s rozhlasem, televizí, filmem aj.
 • Při zjištění porušení zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě dle §§ 73 - 75, podává návrh na řešení přestupků u správního úřadu na úseku archivnictví (u Státního oblastního archivu v Plzni).
 • Jako archiv územního samosprávného celku dohlíží na výkon spisové služby a skartační řízení u svého zřizovatele (Magistrátu města Plzně a úřadů městských obvodů Plzeň 1 - 10) a jím zřízených organizačních složek, příspěvkových organizací a právnických osob, a vydává povolení ke zničení nepotřebných písemností.
 • Prohlašuje písemnosti trvalé hodnoty vybrané při skartačním řízení i mimo něj u původců, u nichž dohlíží na výkon spisové služby, za archiválie, přebírá je k trvalému uložení a vede jejich evidenci v rámci Národního archivního dědictví ČR podle vyhlášky MV ČR č. 645/2004 Sb.
 • Pečuje o ochranu uložených archiválií, odborně je zpracovává a umožňuje jejich využívání.
 • Poskytuje úřední opisy, výpisy a potvrzení z archivních dokumentů.
 • Spolupracuje se správními, odbornými a vědeckými institucemi v ČR a zahraničí.
 • Vytváří a doplňuje archivní knihovnu v rozsahu přiměřeném archivní péči.

Činnost oddělení předarchivní péče a dokumentace

 • Nabízí odbornou pomoc při organizaci spisové služby a skartaci dokumentů.
 • Upozorňuje na povinnost zabezpečit řádnou péči o své dokumenty, při každém skartačním řízení podat písemný skartační návrh, při ukončení činnosti požádat o povolení skartace dokumentů a předat dokumenty trvalé dokumentární hodnoty (archiválie) k uložení v souladu se zákonnými předpisy.
 • Dohlíží na spisovny u svého zřizovatele (Magistrát města Plzně a úřady městských obvodů), jeho organizačních složek, příspěvkových organizací a právnických osob.
 • Dohlíží na spisovou službu, vyřazování písemností a průběh skartačního řízení u těchto subjektů a vydává povolení ke zničení nepotřebných písemností.
 • Přebírá do archivní péče archiválie vzniklé z činnosti těchto subjektů, případně i jiných původců, dále archiválie získané darem, koupí, dědictvím a vede jejich evidenci.
 • Provádí instruktáže o spisové službě a skartačním řízení.

Činnost oddělení zpracování a využívání archiválií

 • Zpřístupňuje archiválie tím, že je odborně zpracovává a vyhotovuje k nim archivní pomůcky, které jsou k dispozici v badatelně archivu.
 • Umožňuje nahlížení do archiválií.
 • Poskytuje úřední opisy, výpisy a potvrzení z archiválií pro právnické i fyzické osoby.
 • Vyhotovuje rešerše, dobrozdání a jiné podklady z archiválií pro orgány města Plzně i jiné právnické a fyzické osoby.

Užitečné odkazy:

Zveřejněno: 29. 1. 2024, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni