Úvod Úřad Magistrát města Plzně Úřad správních agend Odbor registru vozidel a řidičů

Odbor registru vozidel a řidičů

Koterovská 162
301 00 Plzeň

vedoucí –  Mgr. Jiří Marek

tel.: 378 034 400

telefonní seznam

Struktura odboru:

 • Oddělení registru vozidel
 • Oddělení registru řidičů

Agenda:

Oddělení registru vozidel
 • Vede registr silničních vozidel, zvláštních vozidel podléhajících registraci a  sportovních a historických vozidel.
 • Rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru.
 • Přiděluje silničním vozidlům, zvláštním vozidlům a sportovním a historickým vozidlům registrační značku a přiděluje tabulku s registrační značkou.
 • Přiděluje a vede evidenci zvláštních registračních značek.
 • Vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla, sportovního vozidla, nebo technické osvědčení silničního vozidla.
 • Vydává osvědčení o registraci a průkaz historického vozidla.
 • Vydává kontrolní nálepky TK a ME.
 • Provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla.
 • Rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu.
 • Schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla.
 • Schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla.
 • Schvaluje technickou způsobilost sportovního vozidla.
 • Provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla.
Oddělení registru řidičů
 • Uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá, pozastavuje a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění.
 • Nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění.
 • Nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění.
 • Vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů.
 • Vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy Evropských společenství.
 • Zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem zákazy činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a oznamuje je orgánu cizího státu, který tento průkaz vydal.
 • Vydává průkazy profesní způsobilosti řidiče.
 • Vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů.
 • Provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů.
 • Projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení.
 • Rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí.
 • Schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání.
 • Zařazuje žadatele o řidičské oprávnění k závěrečným zkouškám.
 • Provádí zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění.
 • Provádí zkoušky žadatelů o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče.
 • Vydává paměťové karty řidiče,  paměťové karty vozidel a servisní paměťové karty.
 • Provádí státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Informace, které potřebujete k vyřízení žádostí týkajících se registru vozidel a řidičů najdete na odkazech:

Problematika autoškol

 

Zveřejněno: 14. 3. 2022, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni