Články ÚSA

Oddělení městské energetiky

Kopeckého sady 11301 00 Plzeň pověřena vedením – Ing. Ladislava Vaňková tel.: 378 033 560 telefonní seznam Agenda: Komplexně zajišťuje výkon samosprávných činností v energetice. Zajišťuje činnost městského energetika. Zpracovává či zajišťuje zpracování koncepčních materiálů a …

Zveřejněno: 9. 7. 2024 , Martin Pecuch
Oddělení Smart Cities a podpory podnikání

Kopeckého sady 11301 00 Plzeň tel.: 378 033 551 telefonní seznam Agenda: Navrhuje a spolupracuje na přípravě projektů v oblasti Smart Cities a podpory podnikání, které svým významem prezentují město jako aktivní region. Spolupracuje s orgány státní správy, samosprávy…

Zveřejněno: 9. 7. 2024 , Martin Pecuch
Rozvoj systému řízení kvality EFQM dle inovované struktury modelu

Cíl projektu: Realizace projektu umožní provedení dalšího kola sebehodnocení magistrátu města dle metodiky EFQM včetně vytvoření akčního plánu realizace nápravných opatření, které kontinuálně naváže na provedená sebehodnocení v předchozích letech.

Zveřejněno: 3. 5. 2023 , Pecuch Martin
Metodika Magistrátu města Plzně k získávání zpětné vazby

Město Plzeň pořídilo za finanční pomoci Evropského sociálního fondu strategický dokument - Metodika Magistrátu města Plzně k získávání zpětné vazby včetně stanovení konkrétních opatření. Zpracovaná metodika poskytuje srozumitelný návod, jakým způsobem provádět průzkumy spokojenosti mezi…

Zveřejněno: 6. 10. 2022 , Pecuch Martin
Komunikační strategie Úřadu správních agend

Město Plzeň pořídilo za finanční pomoci Evropského sociálního fondu strategický dokument - Komunikační strategie Úřadu správních agend. Předmětem realizace uvedené aktivity byla aktualizace dokumentu Koncepce komunikační strategie města Plzně na období 2017 až 2020, na jejímž základě vznikl tento…

Zveřejněno: 6. 10. 2022 , Pecuch Martin
Dokumentace Integrovaného systému řízení - Úřad správních agend MMP

Magistrát využívá k externí komunikaci ISŘ navenek se zainteresovanými stranami (smluvní a další externí partneři) především v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hospodaření s energií webové stránky města. Na tomto…

Zveřejněno: 3. 11. 2021 , Pecuch Martin
Plzeň – moderní a zodpovědná

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020.

Zveřejněno: 12. 8. 2021 , Pecuch Martin
Volby do Senátu Parlamentu ČR

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky (I. kolo) vyhlásil prezident republiky na dny 2. a 3. října 2020 svým rozhodnutím ze dne 9. dubna 2020, publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 169/2020 Sb. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v …

Zveřejněno: 21. 7. 2020 , Pecuch Martin
Kvalita pro budoucnost

Dle schváleného harmonogramu a plánu projektu byla k 31. 12. 2018 úspěšně ukončena realizace projektu Kvalita pro budoucnost (registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002870).

Zveřejněno: 20. 3. 2019 , Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni